MDPE ROTOMOLDING
GRADE PRODUCER MFR DENSITY
3840UA Tabriz-Shazand 4(2.16 k/g) 0.954
38504UV Jam 4(2.16 k/g) 0.938
LL32604UV Jam 4(2.16 k/g) 0.932